Rozwiązanie umowy pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Choć termin wypowiedzenie umowy pożyczki kojarzy się zazwyczaj z nieuregulowanym zobowiązaniem względem banku, czy firmy pożyczkowej, to w praktyce może dotyczyć każdego z nas.

Umowę pożyczki mogą wypowiedzieć zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Tak naprawdę wypowiedzenie umowy pożyczki może dotyczyć wszystkich produktów sektora finansowego. Jest to jednostronne oświadczenie woli, świadczące o chęci zerwania zawartej wcześniej umowy pożyczki. Powinno mieć ono formę pisemną. Umowa może zostać rozwiązana przy porozumieniu stron, na zasadach określonych w tejże umowie lub na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

Wypowiedzenie złożyć może pożyczkodawca. Wypowiedzenie umowy pożyczki możliwe jest, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z niej, tzn. nie spłaca rat w terminie. Można też tego dokonać, jeśli dłużnik staje się niewypłacalny lub z jego winy zabezpieczenie wierzytelności uległo znacznemu zmniejszeniu. W takich sytuacjach pożyczkodawca może zażądać natychmiastowej spłaty długu.

Jak wypowiedzieć umowę pożyczki?

Wiele firm pożyczkowych, jak i banków ma prawo wypowiedzenia umowy produktu finansowego. To ogólnie rezygnacja pożyczkodawcy z dalszej współpracy z klientem. Może do niej dojść w momencie, kiedy pożyczkobiorca nie spłaca na czas zobowiązania. Każda firma pożyczkowa ma stały dostęp do informacji znajdujących się w rejestrach dłużników, np. BIG czy BIK, przez co może nieustannie monitorować swoich klientów i wie, jak wygląda spłata przez nich pożyczki.

W związku z rozwiązaniem kontraktu klient zobowiązany jest do spłaty zadłużenia. Warto wiedzieć, ile ma on na to czasu. W przypadku nieoznaczonego na dokumencie terminu zwrotu zobowiązania, pożyczający ma 6 tygodni na dokonanie spłaty. Natomiast jeśli pożyczaliśmy zawierając umowę, która dokładnie określiła ostateczny termin jej spłaty. To pożyczkodawca powinien oddać pieniądze zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

Standardowa umowa pożyczki może zostać wypowiedziana na trzy sposoby:

  • W drodze porozumienia stron — strony dogadują się, że chcą umowę rozwiązać. Dochodzi wówczas do spłaty zadłużenia w terminie i na zasadach uzgodnionych przez strony. Takie rozwiązanie za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie;
  • Na zasadach określonych w umowie — w trakcie podpisywania umowy pożyczkowej ustalone zostały warunki oraz przesłanki do ewentualnego wypowiedzenia umowy. W przypadku, gdy zajdzie wskazana w treści umowy sytuacja to pożyczkodawca będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy. Takie rozwiązanie znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku umów podpisanych na czas określony, jak i tych bezterminowych;
  • Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym — to rozwiązanie będzie obowiązywało jedynie w przypadku umów spisanych na czas nieokreślony. Jeśli więc pożyczkodawcę łączy z pożyczkobiorcą umowa na czas nieokreślony, ma on prawo rozwiązać ją z zachowaniem 6-tygodni okresu wypowiedzenia.

Wybór każdego z tych rozwiązań będzie zależał od tego, na jakich warunkach podpisaliśmy umowę pożyczki.

Jakie są najczęstsze powody?

Decydując się na pożyczenie pieniędzy z banku bądź z firmy pozabankowej, warto znać swoje prawa i przywileje. Jednym z posiadanych praw jest możliwość wypowiedzenia przez bank umowy pożyczki w przeciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

Każda osoba, zaciągając pożyczkę lub kredyt w banku, z pewnością nie zakłada, że go nie spłaci. Jeżeli jednak będziesz miał problem z regulowaniem kolejnych rat, dobrze jest, abyś wiedział, kiedy bank ma prawo zerwać zawartą umowę i żądać od ciebie natychmiastowego uregulowania należności.

Powody wypowiedzenia umowy pożyczki:

  • Niedotrzymanie przed kredytobiorcę warunków umowy kredytu;
  • Utrata zdolności kredytowej przez kredytobiorcę;
  • Nieregularne lub całkowite zaprzestanie spłaty kredytu;
  • Utrata pracy lub choroba najbliższej osoby;

Ustawowy termin wypowiedzenia umowy kredytu to 30 dni lub 7 dni w przypadku zagrożenia upadłością.